Çíàìåíèÿ íà ñîëíöå è ëóíå.

È áóäóò çíàìåíèÿ â ñîëíöå è ëóíå è çâåçäàõ, à íà çåìëå óíûíèå íàğîäîâ è íåäîóìåíèå; è ìîğå âîñøóìèò è âîçìóòèòñÿ; ëşäè áóäóò èçäûõàòü îò ñòğàõà è îæèäàíèÿ áåäñòâèé, ãğÿäóùèõ íà âñåëåííóş, èáî ñèëû íåáåñíûå ïîêîëåáëşòñÿ. (Åâ. îò Ëóêè, 21:25-26)

È âäğóã, ïîñëå ñêîğáè òåõ äíåé, ñîëíöå ïîìåğêíåò, è ëóíà íå äàñò ñâåòà ñâîåãî, è çâåçäû ñïàäóò ñ íåáà, è ñèëû íåáåñíûå ïîêîëåáëşòñÿ. (Åâ. îò Ìàòôåÿ, 24:29)

…áëèçîê äåíü Ãîñïîäåíü ê äîëèíå ñóäà. Ñîëíöå è ëóíà ïîìåğêíóò, è çâåçäû ïîòåğÿşò áëåñê ñâîé... (Êí. ïğîğîêà Èîèëÿ, 3: 14-16)

Çâåçäû íåáåñíûå è ñâåòèëà íå äàşò îò ñåáÿ ñâåòà; ñîëíöå ìåğêíåò ïğè âîñõîäå ñâîåì, è ëóíà íå ñèÿåò ñâåòîì ñâîèì. (Êí. ïğîğîêà Èñàéè,13: 10-11)

 

 

Íà ãëàâíóş | Çíàìåíèÿ âîçâğàùåíèÿ ïğîğîêà Èèñóñà (Èñû). | Ñòàòüè
Åäèíûå íğàâñòâåííûå çàïîâåäè Êîğàíà, Åâàíãåëèÿ è Òîğû.
Email: info@harunyahya.ru
www.jesusvernetsa.com

İòîò ñàéò ïîäãîòîâëåí ïî ìàòåğèàëàì êíèã ÕÀĞÓÍÀ ßÕÜÈ        www.harunyahya.ru